TÖÖTERVISHOIU TERVISEKONTROLL 

 

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised. Tervisekontrolli käigus püüame avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad olla pärit nii töökeskkonnast kui ka individuaalsest omapärast (nt perekondlikud haigused). Varase probleemi avastamine võimaldab vältida töötaja tervise edasist halvenemist. 

Tervisekontrolli eelduseks on, et ettevõte on teostanud riskianalüüsi ning tuvastanud ohutegurid (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühhosotsiaalsed või füsioloogilised) s.h võtnud arvesse ka töö laadi (kuvariga töö üle 50% tööajast, öötöö vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast). Tervisekontrolli eel saadab tööandja teenuse osutajale ette Töötajate nimekirja etteantud vormis, kus on oluline märkida töötajate kohta need ohutegurid, millega nad töökeskkonnas kokku puutuvad ning milline on konkreetse töötaja tööstaaž selles ametisTervisekontroll korraldatakse tööajal ja tööandja kulul seda nii esmase kui ka perioodilise tervisekontrolli puhul. 

Enne arsti vastuvõttu palume täita tervisedeklaratsiooni (link dokumendile). Töötaja poolt deklaratsioonis arstile esitatud andmed on konfidentsiaalsed, neid ei edastata tööandjale. Igale töötajale vajalikud terviseuuringud otsustab eelnevalt nimetatud dokumentide ning töökoha külastuse alusel töötervishoiuarst. Vajadusel kaasab töötervishoiuarst uuringuteks teisi erialaarste või küsib töötaja nõusolekul tema terviseseisundit puudutavaid andmeid arstilt, kelle juures töötaja on varem käinud.

  PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA ANALÜÜS

   

  
  

  Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse planeeritav muudatus määratleb täpsemalt psühhosotsiaalse ohuteguri mõiste, kohustades tööandjat rakendama abinõusid psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks (TTOS § 9). Kuid hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomine ei ole tähtis vaid seadusest tulenevate nõuete täitmiseks – parandades ettevõtte töötajate füüsilist ja vaimset tervist, paranevad nii ettevõtte majandustulemused kui ka tootlikus1.

  Psühhosotsiaalseid riske saab ennetada ja vähendada, olenemata ettevõtte suurusest või liigist, alustades psühhosotsiaalse töökeskkonna tegurite hindamisest ja analüüsimisest. Meie lähtume töökoha psühhosotsiaalsete tingimuste hindamisel Taani Töötervishoiu Instituudi poolt väljatöötatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud COPSOQ (The Copenhagen Psychosocial Questionnaire)2 metoodikast. Üldine, põhjalik ja kombineeritud teoreetilisest baasist lähtuv hindamisvahend aitab välja selgitada nii töötajate hinnangud psühhosotsiaalse töökeskkonna teguritele kui ka psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende võimalikku mõju töötajate tervisele ja heaolule. Kasutades Kopenhaageni psühhosotsiaalsete tegurite küsimustikku viib sotsioloog läbi kvaliteetse küsitlustöö, millele järgneb andmete töötlemine ja analüüs ja valmib põhjalik raport uuringu tulemustega. Raport sisaldab ka töötervishoiuarsti ja psühholoogi hinnangut ettevõtte psühhosotsiaalsele töökeskkonnale ning konkreetseid ettepanekuid psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tuleneva tervisekahjustuste (tööstress ja läbipõlemine) ennetamiseks. Vajadusel pakume personaalseid meetmeid töötajatele kellel on juba kujunenud läbipõlemisele viitavad sümptomid või pikaajalise tööstressi ilmingud (töötervishoiuarsti nõuanded/ravi ja psühholoogiline nõustamine).

  Tellijale esitame andmed vastavalt kokkuleppele ja vajadusel viime läbi tulemuste esitluse.

  Lisainfo ning hinnapakkumise saamiseks palun saata e-kiri: info@mymed.ee